ریل تاندم نیم فول آرامبند ولکاتو مدل H

ویدیو معرفی ریل تاندم نیم فول آرامبند ولکاتو مدل H

VSHE35  ریل تاندم زیرکشویی نیم فول آرامبند مدل H ولکاتو با تحمل وزن 30 کیلوگرم در عمق 35 سانتی متر 

VSHE40  ریل تاندم زیرکشویی نیم فول آرامبند مدل H ولکاتو با تحمل وزن 30 کیلوگرم در عمق 40 سانتی متر 

VSHE45  ریل تاندم زیرکشویی نیم فول آرامبند مدل H ولکاتو با تحمل وزن 30 کیلوگرم در عمق 45 سانتی متر 

VSHE50  ریل تاندم زیرکشویی نیم فول آرامبند مدل H ولکاتو با تحمل وزن 30 کیلوگرم در عمق 50 سانتی متر