ریل تاندم فول آرامبند ولکاتو مدل D

ویدیو معرفی ریل تاندم فول آرامبند ولکاتو مدل D

ویدیو معرفی ریل VSDF

VSDF30 ریل تاندم زیرکشویی فول آرامبند ولکاتو با تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 30 سانتی متر

VSDF35 ریل تاندم زیرکشویی فول آرامبند ولکاتو با تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 35 سانتی متر

VSDF40 ریل تاندم زیرکشویی فول آرامبند ولکاتو با تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 40 سانتی متر

VSDF45 ریل تاندم زیرکشویی فول آرامبند ولکاتو با تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 45 سانتی متر

VSDF50 ریل تاندم زیرکشویی فول آرامبند ولکاتو با تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 50 سانتی متر