نسل سوم ریل ارامبند مجیک

ویدیوی معرفی ریل ارامبند نسل سوم مجیک

Magic-VSF50XS ریل مجیک مدل خیلی کوتاه با تحمل وزن 55 کیلوگرم و سیستم رگلاژ 3D و عمف 50 سانتی متر و ارتفاع 8/8 سانتی متر / رنگ نوک مدادی

Magic-VSF50S ریل مجیک مدل کوتاه با تحمل وزن 55 کیلوگرم و سیستم  رگلاژ 3D و عمف 50 سانتی متر و ارتفاع 12/6 سانتی متر / رنگ نوک مدادی

Magic-VSF50M ریل مجیک مدل متوسط با تحمل وزن 55 کیلوگرم و سیستم  رگلاژ 3D و عمف 50 سانتی متر و ارتفاع 17/2 سانتی متر / رنگ نوک مدادی