ریل تاندم فول فشاری ولکاتو مدل H

1. معرفی ریل تاندم فول فشاری ولکاتو مدل H

2. معرفی ریل تاندم فول فشاری ولکاتو مدل H

VSHFP35  ریل تاندم زیرکشویی فول فشاری مدل H ولکاتو با تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 35 سانتی متر 

VSHFP40  ریل تاندم زیرکشویی فول فشاری مدل H ولکاتو با تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 40 سانتی متر 

VSHFP45  ریل تاندم زیرکشویی فول فشاری مدل H ولکاتو با تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 45 سانتی متر 

VSHFP50  ریل تاندم زیرکشویی فول فشاری مدل H ولکاتو با تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 50 سانتی متر